Contribution List

56 / 56
Takahashi Fuminobu (Tohoku U.)
29/03/2022, 09:45
A01
Masaki Yamada (Tohoku U.)
29/03/2022, 10:05
A01
Wen Yin (Tohoku U.)
29/03/2022, 10:25
A01
Jowett (Hei Yin) Chan (Tohoku U.)
29/03/2022, 10:45
Kohta Murase (PSU/Kyoto U. )
29/03/2022, 11:15
A02
Masato Yamanaka (Osaka City U.)
29/03/2022, 11:30
A02
Saikat Das (YITP, Kyoto U.)
29/03/2022, 11:45
A02
Toshihiro Fujii (Hakubi Center, Kyoto U.)
29/03/2022, 12:00
A02
Eiichiro Komatsu (MPA/Kavli IPMU)
29/03/2022, 14:30
B06
Toshiya Namikawa (Kavli IPMU)
29/03/2022, 14:40
B06
Shin'ichiro Ando (Amsterdam/Kavli IPMU)
29/03/2022, 15:45
C02
Fumiyoshi Kajino (Konan U.)
29/03/2022, 16:45
Chulmoon Yoo (Nagoya U.)
30/03/2022, 09:30
A03
Sachiko Kuroyanagi (FT UAM-CSIC/Nagoya U.)
30/03/2022, 10:15
A03
Masahito Yamazaki (Kavli IPMU)
30/03/2022, 11:15
C01
Satoshi Shirai (Kavli IPMU)
30/03/2022, 11:45
C01
30/03/2022, 12:15
Satoshi Miyazaki (NAOJ)
30/03/2022, 13:30
B03
Masamune Oguri (Chiba U.)
30/03/2022, 13:55
B03
Hidetoshi Otono (Kyushu U.)
30/03/2022, 14:15
Noriko Yamasaki (ISAS/JAXA)
30/03/2022, 14:30
B04
Nagomi Uchida (ISAS/JAXA)
30/03/2022, 15:15
B04
Thomas Czank (Tokyo Metropolitan U.)
30/03/2022, 16:05
B05
Shintaro Ito (KEK)
30/03/2022, 16:25
B05
Masahiro Takada (Kavli IPMU)
30/03/2022, 16:45
B02
Tamura Naoyuki (Kavli IPMU)
30/03/2022, 16:50
B02
Hitoshi Murayama (Kavli IPMU/Berkeley)
30/03/2022, 17:50
Hitoshi Murayama (Kavli IPMU/Berkeley)